چنانچه شما تولید کننده محصول یا فایلی هستید ویا مجوزعرضه آن را دارید و خواستار فروش در سایت رسانه شاپ می باشید می توانید از طریق فرم زیر درخواست داده تا ضمن پیگیری، ارزیابی و تایید آن، تیم رسانه شاپ اقدام به فروش آن نماید.