مطالب مرتبط با سخنوری
افزودن به سبد
جزئیات
قیمت محصول : 1000 تومان 500 تومان
سخنرانی آماده

۸ سخنرانى کوتاه‏

فروش فایل150
افزودن به سبد
جزئیات
قیمت محصول : 1000 تومان 500 تومان
سخنرانی آماده

منبرهای کوتاه

فروش فایل573
افزودن به سبد
جزئیات
قیمت محصول : 1000 تومان 500 تومان
سخنرانی آماده

سخنرانی های ۵ دقیقه ای

فروش فایل490
افزودن به سبد
جزئیات
قیمت محصول : 1000 تومان 500 تومان
سخنرانی آماده

۱۰ موضوع قرآنی برای سخنرانی

فروش فایل445
افزودن به سبد
جزئیات
قیمت محصول : 1000 تومان 500 تومان
سخنرانی آماده

۲۰ سخنرانی پنج دقیقه ای

فروش فایل615