شرح محصول
سخنرانی آماده

فایل؛ توصیه‌های قلمی

  1. هنگام نوشتن، مخاطب و خواننده خود را «یک نفر» فرض کنید.
  2. بر این باور باشید که خواننده شما هوشمند، منتقد، شکاک و دیرباور است.
  3. اطناب و زیاده گویی را به کتاب خود راه ندهید و ایجاز را نیز به جایی نرسانید که از گنگی و ابهام سر در آورد.
  4. در بیان نکته مهم و مطلب اساسی خود، عجله نکنید و بدون مقدمه وارد نشوید؛ اما مقدمات نیز به حدی نباشد که اصل مطلب را تحت الشعاع قرار دهد.
  5. ساده و روان بنویسید؛ اما سطحی و سرسری قلم نزنید.

 

500 تومان – افزودن به سبد