شرح محصول
سخنرانی آماده

فایل؛ روان‏شناسى تبلیغ

تبلیغ و پیام ‏رسانى، یکى از موضوعهاى مهم در دانش روان‏شناسى اجتماعى است. پیش از آن، در قرآن هم به آن توجه زیادى شده است. از جمله موضوعهایى که از زمان ارسطو بدان پرداخته‏ اند، بحث متقاعدسازى است. این امر، توجه روزافزون روان شناسان اجتماعى را به خود جلب کرده است. در فرایند تبلیغ و متقاعد سازى، عوامل مختلفى چون: منبع ارسال پیام، محتواى پیام، چگونگى ارسال آن و شرایط مخاطبان دخالت دارند؛ از این رو در امر تبلیغات اسلامى هم لازم است به صورت سازمانى به این امر توجه شود؛ زیرا انجام تبلیغ به صورت سازمانى اثربخشى بیش‏ترى دارد.

عناوین مطالب در مقاله موجود:

تعریف تبلیغ / تعریف متقاعدسازى / نظریه‏ هاى متقاعدسازى و تبلیغ / عوامل متقاعدسازى / ویژگی‌هاى مبلّغ / پیام و مؤلفه ‏هاى آن / طریقه بیان‏ / شنونده یا مخاطب و مؤلفه‏ هاى آن‏ 

500 تومان – افزودن به سبد