شرح محصول
سخنرانی آماده

فایل؛ رمز موفقیت در تبلیغ

عوامل مؤثر در تبلیغ، به دو دستۀ زیر تقسیم می‌شوند:

۱- عوامل و شرایط درونی که از سه منبع پیام، پیام‌گیر، پیام‌رسان سرچشمه می‌گیرد.

۲- شرایط و عوامل برونی و خارجی تبلیغ که از موارد متعددی، مانند راه، روش، وسایل، ریشه می‌گیرد.

با هماهنگی و یک سو شدن این دو دسته، راه موفقیت تبلیغ، پیموده خواهد شد.

نخستین رکن موفقیت در تبلیغ، وجود ویژگی‌های برتر در خود پیام است. اگر محتوا و ماهیت پیام، ویژگی‌های لازم را نداشته باشد، هر چند بقیۀ عوامل هم موجود باشد، باز تبلیغ یک تلاش کور و بی حاصل خواهد بود.

عناوین مقاله

عناوین موضوعی در شرایط درونی:

 درجۀ ایمان و آگاهی / ظرفیت / پایگاه اجتماعی / جایگاه مذهبی / موقعیت روانی / نرم خویی داشتن / ناصح بودن / تواضع / طرح و تدبیر / اراده و پشتکار / بی‌نیازی / سعۀ صدر / صبر 

عناوین موضوعی در شرایط برونی:

حکمت / موعظه / مجادله 

نکاتی در جدال احسن:

آزادی / شخصیت / تفاهم

500 تومان – افزودن به سبد