شرح محصول
سخنرانی آماده

فایل مجموعه چگونه سخنرانی کنیم؟

آنچه پیش رو دارید نکته‌هایی است درباره سخنوری و مجموعه‌ای است نسبتا نو، متنوع و خواندنی که به زیور قلم آراسته ایم و با عنوان های زیرین به نگارش درآورده ایم:

 

 

 

تعریف سخنرانی؛

اهداف سخنرانی؛

عوامل مؤثر در سخنرانی؛

اصول سخنرانی؛

نکات پیش از سخنرانی؛

نکات آغاز سخنرانی؛

نکات هنگام سخنرانی؛

مواد سخنرانی؛

نکات پایان سخنرانی؛

نکات پس از سخنرانی؛

شرایط سخن؛

شرایط سخنران؛

شرایط سخنرانی؛

آفات سخنرانی؛

آداب سخنرانی؛

1500 تومان – افزودن به سبد