شرح محصول
سخنرانی آماده

فایل؛ درست معنا کنیم

در بیست سال اخیر پیدایش اعوجاج و انحرافهایی در زبان و ادبیات فارسی، برخی اساتید را به فکر انداخته که برای پیشگیری از تضییع زبان فارسی و صیانت از آن، کتابهایی نظیر «غلط ننویسیم‌» تألیف کنند و به بررسی و تخطئه غلطهای رائج و مشهور و تبیین راه صحیح بپردازند.

متأسفانه عللی سبب شده که برخی احادیث معصومان علیهم السلام – که از ارکان فرهنگ دینی است – نادرست ترجمه و تفسیر شود که باید گفت:

اگر بینی که نابینا و چاه است                                     اگر خاموش بنشینی گناه است

وظیفه ماست که هم درست معنا کنیم و هم از انحرافهای عمدی و سهوی دیگران پیشگیری و ممانعت کنیم.

این اشتباهات چند گونه است: برخی چندان مهم نیست؛ مثلاً در باب مسائل اخلاقی زیاد دیده شده که حدیث معروفِ «اَلْحَسُودُ لایسُودُ‌» (۱) را ترجمه می‌کنند: «حسود، سود و بهره نمی‌برد.» با آنکه معنای صحیح آن چنین است: «حسود به سیادت و آقایی نمی‌رسد.»

ولی برخی موارد حدیثی اساس یک شیوه اجتماعی یا سنّت دینی و یا مبحثی عقیدتی را تشکیل می‌دهند. در این موارد نباید ساکت ماند.

اینک بر آنیم که به خواست و توفیق خدای تعالی به بررسی نمونه‌هایی از این دست بپردازیم و با نهایت فروتنی دست استمداد به ظلّ عنایت خوانندگان گرامی دراز کنیم تا مواردی مشابه را که خبر دارند، متذکّر شوند و بدین ترتیب، با تعاون بر برّ و تقوا بین اهل قلم همبستگی و مشارکت ایجاد کنند.

500 تومان – افزودن به سبد