شرح محصول
بهائیت 8

بهائیت و رقص استعمار ۸

پای گفته های ادیب مسعودی

جزوه آموزشی بهائیت و رقص استعمار ۸ ویژه اساتید، مربیان و طلاب

گوشــه هایی از ســخنرانی غلام معبــاس گودرزی بروجردی، ملقب به ادیب مســعودی در سال ۱۳۵۸ در یکی از شهرهای استان فارس را در ذیل میآوریم.
وی مبلــغ معــروف و سرشــناس جامعــه بهائی، همنشــین مبلغانی چــون: عباس علــوی، محمدعلی فیضی، فنا ناپذیر، اشــراق خاوری و … میباشد.

500 تومان – افزودن به سبد