شرح محصول
سخنرانی آماده

فایل؛ آفات خطابه

یکی از بهترین شیوه‌های انتقال پیام در تبلیغ، بیان مطالب به صورت سخنرانی و خطابه است لیکن آسیبها و آفاتی نیز برای آن متصوّر می‌باشد.

در این مقاله قصد داریم تا برخی از آفت های خطابه را مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم.

 

 

عناوین مهم مقاله:

عدم آمادگی علمی / عدم تناسب موضوع / شتاب زدگی / عدم مراعات هماهنگی / تضاد گفتار با عمل / وضعیت نامطلوب خطیب / طرح شبهه بدون پاسخ قوی / عوام فریبی / عوام زدگی / تقلید کورکورانه در سخنرانی / اضطراب / کم رویی / نداشتن فکر و دیدگاه روشن / فراموش کردن هدف

500 تومان – افزودن به سبد