شرح محصول
چهل حقیقت

فایل کتاب «چهل حقیقت که همه باید بدانند»

چهل سوال عقیدتی و علمی برای جویندگان حقیقت هستی

فایل؛ کتاب چهل حقیقت که همه باید بدانند جهت استفاده  اساتید، مربیان، مبلغان، طلاب، دانشجویان و عموم مردم که شامل چهل حقیقت عقیدتی و علمی از قبیل موارد زیر می باشد، در فروشگاه رسانه شاپ عرضه گردید.

احکام تشیّع / شراب / بهشت و جهنم / اجبار در دین / تعدد زوجات پیامبر / گناه و عالم پس از مرگ / بدعت در دین / علم و عرفان / وسواس / ترس و امید

حقیقت چهلم: آمرزش گناه

ـــــــــــــــــــــــــ ▪ ـــــــــــــــــــــــــ

چگونه خداوند بنده ‏ای را که یک عمر دانسته یا
نداسته گناه و جنایت کرده می‏آمرزد؟

پیشگفتار کتاب

روزی در یکی از خیابانهای شهر کرمان، دوست صـمیمی دوران دبستان خود را بعد از چندین سـال دوری و بـی خبـری، دیدم؛ از دیدار هم بسیار خوشوقت و خوشحال شدیم! تصـمیم گرفتیم هر از چند گاهی همدیگر را ملاقات کنیم؛ بعد از چندین دیدار، متوجه شدم که دوستم به اسلام و مذهب تشیّع اعتقـادی ندارد، هرچند خدا را میپرستد و بـه خـد ا اعتقـاد دارد ! او بـه عقیدۀ خودش با مطالعه کردن کتابهـای نویسـندگان خـارجی (غربی) مانند «وین دایر» و «اکهارت تـو»  بـه حقیقـت جهـان رسیده است. بنده به ایشان گفتم: ما انسانها اهل دلیل و استدال هستیم، بیا با هم مباحثه کنیم تا با دلیل روشن همدیگر را قانع کنیم، که بعد از چندین جلسه متوالی، ایشان با دلیل عقلی به مبانی اسـلام ایمان آوردو گفت: «آنچه دانشمندان خارجی در حال حاضر با تحقیق به دسـت آورده اند. دین مبین اسلام در ۴۱ قرن پیش بر محـور توحیـد از منبع وحی بسیار روشنتر بیان کرده است.» حال این کتاب در بردارندۀ بسیاری از گفتگوهاییست کـه با ایشان صورت گرفته است. روزی به ایشان گفتم: این مباحث و گفتگوهایی که با هم داشـتیم را بـه صـورت کتابی در آورده ام تا دیگران نیز از آن استفاده کنند! به نظـر تـو پشت جلد کتاب چه بنویسم؟ این دوست عزیز و گرانقدر بنده نصیحتی کوتـاه از تجربهٔ خود به خوانندگان کردند، که عبارتش این است: »طبیعی است که افراد بر اعتقادات خود پافشاری میکنند و به عبارتی هر کسی نگرش خود را توجیه و توصیه میکنـد، امـا آیا به نظر شما بهتر نیست هر کسی نگرش خـود را بـه عقـل و حقیقت نزدیک کند، تا به نگرش و نتیجه واقعگرایانه دست یابد. که هم به نفع خود و جامعه اش و آخرتش باشد.«

3500 تومان – افزودن به سبد