شرح محصول
سخنرانی آماده

فایل؛ سه سفره ضیافت

فایل مقاله سه سفره ضیافت به منظور بهره مندی هرچه بیشتر از سفره‌های رحمت الهی در ماه رمضان در رسانه شاپ قرار گرفت.

سفره‌های رحمت در ماه رمضان بر همگان گسترده است و مزاحمان و شیاطین در غل و زنجیرند، ولی هر کس در کنار سفره‌ای می‌نشیند.

بلبل به باغ و جغد به ویرانه تاخته                                هر کس بقدرِ همّت خود خانه ساخته

بوستانی بهشت گونه را در نظر بگیرید که پر از نعمت و باغ و راغ و چشمه سار و کهسار و… باشد. ولی هر جانداری جایی قرار می‌گیرد و توشه‌ای بر می‌گیرد.

  1. مرغانی در ظرافت و لطافت و طراوت و زیبایی گلها، جمال و جلال حق را می‌نگرند ـ و غافل از اشتغال به شکم و شهوت ـ به ذکر و ثنای حق می‌پردازند.

هر کس به زبانی سخن مدح تو گوید                           بلبل به غزلخوانی و قُمری به ترانه

  1. زنبور عسل پیوسته، از شهد شیرین گلها گزینش می‌کند.
  2. مور و موش حریصانه به گردآوری گردو و بادام و حبوبات سرگرمند.
  3. چارپایانی چون گاو، رو به طبیعت و سر به زیر و چهار چشمی در چم چیدن علفها هستند.
  4. کرمها و مارها به خوراک خاک خوشند.
  5. اردک و مرغابی سر در لجنها، و کثافتها در پی کرمند.
  6. عنکبوتها دایم در بندِ ایجاد صد دام برای به بند کشیدن حشراتِ بی بندوبار و بی گناهند. و….

مائده میهمانی ـ در واقع ـ یکی است و این ماییم که هر کدام، بر گوشه‌ای می‌نشینیم و به قدر ظرفیتِ ظرفِ همّت خود، برداشت می‌کنیم. گر گدا کاهل بود تقصیر صاحبخانه چیست؟

500 تومان – افزودن به سبد