شرح محصول
تصوّف

فایل؛ تصوف در نگاه روایات ۱

مقاله نقد و بررسی تصوف در نگاه روایات ۱ ویژه اساتید، مربیان و طلاب

پیشوایان راستین اســلام که حافظان دین اند، بیــش از همه بــا افکار انحرافــی و بدعتها مبارزه میکردند و پیروان خویش را از پیروی صوفیــان و هر گروه باطــل دیگر بر حذر میداشــتند و در اینباره احادیث فراوانی وارد شــده است؛ تا آنجا که از معصومین: مرحوم شیخ حر عاملی (متوفای ۱۱۰۴ هـ.ق) صاحب کتاب وسائل الشــیعه در کتاب مستقلی به نام »االثنی عشریه« روایاتی در انکار و نکوهش آنان نقل کرده است.

500 تومان – افزودن به سبد