شرح محصول
بهائیت 2

فایل؛ بهائیت و رقص استعمار ۲

مقاله نقد و بررسی بهائیت و رقص استعمار ۲ ویژه اساتید، مربیان و طلاب

بهاء که بود؟

میرزا حسینعلی نوری (بهاءالله) در سال ۱۲۳۳ قمری در تهــران به دنیا آمد. پــدرش »میرزا عبــاس« به کار منشی گری و حسابداری و معلمی در خانه شاهزادگان و اشراف روزگار اشتغال داشت و حسینعلی خواندن و  نوشــتن را نزد پدر آموخت. البته او بعدها ادعای »امی«  بودن کرد کــه با تکذیبات متعــدد از جمله عزیه خانم نوری خواهر وی مواجه شد.

500 تومان – افزودن به سبد